Har du ein god idé?


Kanskje er det nettopp din idé som kan bidra til forbetringar og utvikling av framtidas sjukehus. Vi treng din idé enten du er medarbeidar, pasient, pårørande eller samarbeidspartnar.

Del din idé, så høyrer du frå oss!

Søk om innovasjonsmidler frå Helse Vest

Innovasjonsmidlar frå Helse Vest RHF 2019

Tilsette i alle helseføretak i Helse Vest kan søke på desse midlane. Fristen for å sende inn søknader er 15/09-18. Alle søknadar må meldast inn gjennom eSøknad. Seksjon for forsking og innovasjon bidreg med rettleiing på søknadane. Ved oppretting av eSøknad får du ein e-post med lenke til søknaden din. Denne må vidaresendast til idemottaket@helse-forde.no for forankring og for eventuell hjelp til søknaden. Ring gjerne Guro Mjanger: 99258047, eller Gro Rukan 91321392 dersom du treng hjelp.  

Kvart føretak prioriterer sjølv sine eigne søknadar, og sender prioriteringa til Helse Vest RHF. Det regionale strategiske innovasjonsnettverket vil gjere ei fagleg drøfting av søknadane. Den samla innstillinga blir lagt fram for leiinga i Helse Vest RHF, som godkjenner tildelinga.

Tildelingskriterier finner du her. Prosjektet skal falle inn under Helse Vest RHF sin innovasjonsstrategi.